UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ POSIADAJĄ:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
• uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
• Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
• Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
KORZYSTANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALACH ORAZ ZE ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ OZNACZA, ŻE:
• świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
• świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
• w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
• świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
• Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.
Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.
Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
• kobiety w ciąży (od 1.01.2017)
• świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017)
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
Biuro Prasowe ZOW NFZ aktualizacja 04.01.2019
UWAGA :Świadczenie poza kolejnością oznacza zapis poza kolejką oczekujących na listę przyjęć , natomiast nie oznacza pierwszeństwa w harmonogramie przyjęć w danym dniu – obowiązuje kolejność ustalona przez pracownika rejestracji.
W POZ wizyty ustalane są na bieżąco i na określoną godzinę , więc w/w przepisy nie maja zastosowania.