ZASADY PRZYJĘĆ OBOWIĄZUJĄCE W PRZYCHODNI MEDYCZNEJ „VENA”.

1. Umawianie na wizytę odbywa się w rejestracji: osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie w godzinach pracy przychodni. lub internetowo po uruchomieniu aplikacji.
2. Przy rejestracji może przebywać jedna osoba.
3. Podczas rejestracji lub po przybyciu do przychodni pacjent ma obowiązek okazania
• dowodu tożsamości
• dokumentu potwierdzającego przywileje i uprawnienia pacjenta
• dokumentu ubezpieczenia lub podpisania oświadczenia o prawie do świadczeń, gdy takiej informacji nie można uzyskać z systemu EWUŚ
• oraz otrzymuje pisemną informację o terminie wizyty;
4. Rejestrując się do lekarza POZ podajemy orientacyjnie powód wizyty, aby rejestracja mogła zakwalifikować wizytę do odpowiedniej pozycji harmonogramu –zachorowania incydentalne, zachorowania przewlekłe, porady profilaktyczne (w tym szczepienia i bilanse, analiza wykonanych badań), porady administracyjne(recepty, zaświadczenia)
5. Przekazujemy rejestracji wszelkie przyniesione dokumenty, które mają być załączone do dokumentacji , aby zrobić z nich postać pliku elektronicznego np. karty z hospitalizacji, informacje od specjalistów, wyniki badań wykonanych poza naszą przychodnią itp.
6. Umawiamy pacjentów co 15 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi.
7. W okresie wzmożonych zachorowań termin oczekiwania na wizytę planową może ulec wydłużeniu.
8. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
9. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowaniu ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym, gdy są wolne terminy.
10. Realizowanie spraw członków rodziny (oprócz opiekunów prawnych dot. ich dzieci) jest możliwe tylko przez osoby upoważnione przez pacjenta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w rejestracji.
11. Pacjenci nie posiadający określonego terminu wizyty, zgłaszają potrzebę przyjęcia do godz. 16:00. W pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci umówieni na konkretne godziny. Wizyta zostanie zarejestrowana tylko w przypadku uzgodnienia tego poprzez personel z lekarzem, uwzględniając pozostały wolny czas pracy. Wiąże się to z koniecznością oczekiwania na przyjęcie, dlatego może warto przełożyć tą wizytę na inny dogodny termin.
12. Pacjent, który spóźnił się na swoją wizytę, staje się pacjentem tzw. „dodatkowym” i jego ewentualne przyjęcie zależy od wolnych terminów po przyjęciu pacjentów planowych.
13. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!
14. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
15. W przypadku schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
16. WIZYTY DOMOWE u pacjentów obłożnie chorych realizowane są codziennie wg grafiku pracy lekarzy.
17. O wskazaniach do wizyty domowej decyduje lekarz.
18. Potrzebę wizyty domowej zgłaszamy osobiście lub telefonicznie. Osobą przyjmującą zgłoszenia jest pielęgniarka, która przeprowadza wywiad, który zapisuje w dokumentacji medycznej, spisuje telefon do osoby zgłaszającej i przekazuje informację lekarzowi w celu ustalenia zasadności i terminu wizyty. Oddzwania do pacjenta.
19. W stanach nagłych – typu ból zamostkowy, utrata przytomności, drgawki, zaburzenia świadomości, oparzenia, wypadki, urazy, nagły poród, itp.- należy wezwać SŁUŻBY RATUNKOWE:
tel. 112 lub 999

20. W godz. od 18:00 do 8:00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta funkcję Podstawowej Opieki Zdrowotnej przejmuje NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA, zarówno ambulatoryjna jak i wyjazdowa u o obłożnie chorych, lekarsko-pielęgniarska, która znajduje się w:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH
08-110 Siedlce ul. Starowiejska 15
tel. 25 644 68 95
08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 13
tel. 25 641 69 00
MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O.
08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 26
tel. 25 640 33 32
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOSICACH
08-200 Łosice ul. Słoneczna 1
tel. 83 357 32 31 wew. 14
tel. 512 128 051
21. Kontynuacja leczenia poprzez przedłużenie recept odbywa się w gabinecie lekarskim po wcześniejszym umówieniu na wizytę lekarską lub złożeniu pisemnego zapotrzebowania na leki stosowane w sposób przewlekły.
22. Leki można przedłużyć na /do 12 miesięcy.
23. W przypadku kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest przedstawić pisemną informację o zaleceniach 1 x w roku lub po zmianie zaordynowanego leczenia.
24. O przedłużeniu recept każdorazowo decyduje lekarz, mając na uwadze stan zdrowia pacjenta.
25. WIZYTY PROFILAKTYCZNE odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
Przed wizytą pielęgniarka dokonuje pomiarów i przeprowadza testy przesiewowe zgodnie z zaleceniami.
26. W czasie przyjęć pacjentów zdrowych do wizyt profilaktycznych w poczekalni nie mogą przebywać osoby chore.
27. KONSULTACJE TELEFONICZNE odbywają się codziennie, zgłoszenia przyjmuje pielęgniarka zapisując telefon kontaktowy i dane pacjenta.. Po analizie problemu pielęgniarka udziela porady i opisuje poradę w dokumentacji medycznej pielęgniarskiej lub gdy zachodzi konieczność przekazuje informacje lekarzowi, który oddzwania do pacjenta celem udzielenia porady telefonicznej.
28. Obowiązuje zakaz wchodzenia do gabinetu lekarza w trakcie wizyty pacjenta ( nie tyczy stanów zagrożenia życia) . W sytuacjach pilnych wejście po wyraźnym zaproszeniu przez lekarza.
29. Usługi płatne – opłata pobierana przed wykonaniem usługi, cennik najczęstszych usług na tablicy ogłoszeń, pełny w rejestracji.
30. WNIOSKI I SKARGI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI przyjmuje prezes spółki – lekarz Mirosława Marciniak osobiście, za pośrednictwem skrzynki uwag i wniosków umieszczonej na poczekalni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : m.marciniak@przychodniavena.pl
31. OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA: 800 190 590
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46
Sekretariat: tel.: (22) 532 82 50 fax.: (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl
„Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki Tobie poczuli.”