Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna w 08-140 Mordy ul. 11 Listopada 28/30 udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.).

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości);
  b) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez pacjenta 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym),
  c) osobie upoważnionej przez pacjenta:
  – za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
  – po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta,
  – po zweryfikowaniu tożsamości osoby upoważnionej (weryfikacja dowodu tożsamości),
  d) po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
  e) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  f) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  g) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  h) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  i) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku i w sprawie z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  j) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  k) zakładom ubezpieczeń, za pisemną zgodą pacjenta z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy pracownik zakładu ubezpieczeń jest uprawniony do tego, aby wystąpić o udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej. Wniosek może złożyć bowiem jedynie lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń stosownym pełnomocnictwem, przy czym lekarz ten nie musi być pracownikiem zakładu.
  l) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej przez Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna w przypadkach, w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

 1. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
  a) do wglądu, obejmującego również wgląd do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom i podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  b) poprzez sporządzenie jej:
  – wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej;
  – odpisu – tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
  – kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
  – wydruku;
  c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta(W dokumentacji przechowywanej przez Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak Spółka Jawna pozostawia się kserokopię oryginału.);
  d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  e) na informatycznych nośnikach danych,
 2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
  a) w celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona, jest proszony o złożenie pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Kopia dokumentacji medycznej może zostać wydana na wniosek ustny.
  b) wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w rejestracji w godzinach pracy placówki lub przesłać pocztą.
  c) dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki,
  d) odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godzinach pracy placówki lub kopia dokumentacji medycznej wysyłana jest na adres pacjenta,
  e) wydanie kopii dokumentacji medycznej potwierdzone jest podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a fakt ten musi zostać odnotowany w systemie informatycznym Mediporta.
 3. Zasady odpłatności udostępnionej dokumentacji medycznej:
  a) pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest pacjentowi bezpłatnie,
  b) za kolejne kopie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna pobiera opłatę;
  c) podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale;
  d) wysokość opłat wynosi:
  – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia
  – za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia
  – Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia

Ogłoszenie o aktualnych stawkach – na tablicy ogłoszeń.