Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Pacjentów Przychodni Medycznej „VENA” Marciniak spółka jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się:
  a) pisząc na adres: ul. 11 listopada 28/30, 08-140 Mordy
  b) telefonując pod numer: 512218686
  c) za pośrednictwem powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Elżbieta Żochowska. Dane kontaktowe IOD:

– e-mail: iodo@przychodniavena.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych Przychodni Medycznej „VENA” (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO.

Administrator utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069), a także wewnętrznymi uregulowaniami Przychodnia Medycznej „VENA” Marciniak spółka jawna.

 1. Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna pozyskała Państwa dane osobowe w następstwie zarejestrowania się Państwa, jako Pacjenta Przychodnia Medycznej „VENA” (Dane Medyczne).
 2. Państwa Dane Medyczne przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.
 3. W przypadku gdy są Państwo przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Państwa dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, a w szczególnych sytuacjach nr PESEL (np. brak nr PESEL noworodka).
 4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, w Przychodni Medycznej „VENA” Marciniak spółka jawna, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Przychodnia Medyczna „VENA” Marciniak spółka jawna, nie prowadzi automatycznego profilowania* danych osobowych.

 1. Administrator nie udostępnia Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Państwa Dane Medyczne mogą być udostępniane:

a) instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,
b) podwykonawcom Przychodnia Medyczne „VENA” Marciniak spółka jawna w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c) innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,
d) firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne Przychodni Medycznej „VENA” Marciniak spółka jawna zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
e) firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO
c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi)
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO
f) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

13. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

14.W przypadku uznania przez Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

15. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego są realizowane cele opisane w punkcie 5.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.